پنج شنبه, 27 تیر 1398

www.nicico.com

حمید رضا سیف - مجری طرح جامع آب

غلامرضا فریدونی - رئیس دفتر فنی طرح جامع آب مجتمع مس سرچشمه

حسین رنجبر - رئیس دفتر فنی طرح جامع آب مجتمع مس سونگون

احمد قاسمی - رئیس دفتر فنی طرح جامع آب مجتمع مس شهربابک

عليرضا نوروزي رحمت آباد - كارشناس ارشد پشتيباني و كنترل صورت وضعيت ها

الهام عباسپور - كارشناس كنترل پروژه

محمد حسین طهماسبی - مسئول دفتر مجتمع مس سرچشمه

پیمان زارعی - مسئول اداری و روابط صنعتی

بتول کارگر - مسئول دفتر مجتمع مس سرچشمه

متن نمونه در کپی رایت