پنج شنبه, 27 تیر 1398

 آدرس دفتر مرکزي طرح: تهران- ميدان ونك- خيابان برزيل- خيابان نيلوي شمالي- پلاك 16 

تلفن: 88774842-021 و 88774901-021 و 88789362-021

فکس: 88876929 - 021

آدرس دفتر سايت سرچشمه: مجتمع مس سرچشمه - دفتر طرح جامع آب

تلفن: 34303060 - 034 و 34303061-034 و 34303063 - 034

فکس: 34303062 - 034 

آدرس دفتر سايت شهربابک: مجتمع مس شهربابک 

تلفکس: 31497019-034

آدرس دفتر سايت سونگون: مجتمع مس سونگون

تلفن: 44552701-041

فکس: 44552699-041

 

متن نمونه در کپی رایت