پنج شنبه, 27 تیر 1398

مطالعه رفتار خوردگي خطوط لوله آب زير زميني ورودي به استخرهاي مجتمع مس سرچشمه شرکت ملي صنايع مس ايران

شبيه‌سازي هيدروليكي پديده ضربه قوچ در خطوط انتقال آب چند قطري با جنس‌هاي مختلف

ارائه بهترين رابطه تجربي تبخير و تعريق گياه مرجع و مقايسه آن با داده هاي لايسيمتر در شهر كرمان

بررسي و مطالعه تصفيه طبيعي آب سد رسوبگير به روش وتلند (Wetland) بوسيله آناليزهاي انجام شده شرکت ملي صنايع مس ايران

تعيين روند تغييرات عناصر سنگين در سد باطله مجتمع مس سرچشمه بمنظور ارائه راهکارهاي زيست محيطي در مديريت سد باطله

خيز و شکست شفت پمپهاي ايستگاه A سد رسوبگير سرچشمه

خوردگي پمپ هاي گريز از مرکز افقي در تلمبه خانه A پروژه C08 شرکت ملي صنايع مس ايران

بررسي علت ترکيدگي هاي خطوط لوله آب آتش نشاني در اثر پديده ضربه قوچ مجتمع مس ميدوک

بررسي مشكلات و ارائه اصلاحات مورد نياز تيكنرهاي با ته ريز خميري مجتمع مس سرچشمه

The Effects Of Ore Properties On The Characterization Of Suspension In Settling And Compression

Modeling The Effects Of Ore Properties On Water Recovery In The Thickening Process

THE ROLE OF ORE PROPERTIES IN THICKENING PROCESS

خوردگی اتمسفریک

منشاء آلودگی کلر در چرخه آب شرکت ملی صنایع مس ایران مجتمع مس سرچشمه (ارائه شده در شانزدهمین کنگره ملی خوردگی)

متن نمونه در کپی رایت