پنج شنبه, 27 تیر 1398

پروژه G05: پروژه احداث تيكنر پنجم ميدوك، بازسازي و اصلاحات تيكنرهاي موجود: 97.27 درصد (در مرحله بهره برداري)

پروژه G06: پروژه ترفيع فاز چهارم سد رسوبگير ميدوك: 13.77 درصد 

متن نمونه در کپی رایت