پنج شنبه, 27 تیر 1398

پروژه هاي پايان يافته طرح جامع آب

سدها و جاده هاي دسترسي :

- C03:راه هاي دسترسي و گودبرداري محل تيكنرهاي با ته ريز خميري

- C07:سد رودخانه شور و مرحله هفتم سد موقت

- C10:ترفيع فاز 2 سد رسوبگير و ساخت مرحله ششم سد موقت

- C11:لايه آببند سد باطله

- C12:تله متري سد باطله

- C14:ترفيع مراحل 3 و 4 سد رسوبگير سرچشمه

- سيستم تامين آب:

- C04: تیکنرهای با ته ریز خمیری

- C05 و C02:خط لوله باطله و آب برگشتی و کشاورزی

- C06:ايستگاه پمپاژ و سيستم برگشت آب از سد رودخانه شور و آب سرريز تيكنرهاي با ته ريز خميري

- C08:ايستگاههاي پمپاژ آبگيري و سيستم برگشت آب از سد رسوبگير

- C15:اتوماسيون صنعتي طرح جامع آب

متن نمونه در کپی رایت